Bestuurlijke vormgeving Noordwest Fryslân

image

De afgelopen weken hebben de dagelijkse
besturen van de gemeenten het Bildt,
Franekeradeel, Harlingen, Leeuwarderadeel,
Littenseradiel en Menameradiel verkennende
gesprekken gevoerd over de toekomstige
bestuurlijke vormgeving van Noordwest-
Fryslân. Dit onderwerp zal begin juli in alle
gemeenteraden aan de orde komen, waarbij
het de bedoeling is dat aan de
gemeenteraden inzicht kan worden gegeven in
kansen, knelpunten, mogelijkheden en
onmogelijkheden.
Resultaten van de gesprekken
Het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarderadeel en
Menameradiel willen aan de gang met een
bestuurlijke fusie als stip op de horizon. Bij
gelijkluidende standpuntbepaling van de
diverse gemeenteraden, gevolgd door een
vlotte procedure is een start per 1 januari
2015 haalbaar zo is de verwachting.
Leeuwarderadeel kan op een goede manier
aansluiten bij de Noordwest-groep. Op velerlei
manieren wordt door deze gemeenten nu al
samengewerkt.
De gemeente Harlingen had niet eerder te
maken met voornemens tot fusie of met
samenwerkingsvormen à la Middelsee.
Hierdoor is deze gemeente nog niet toe aan
besluitvorming over ‘een stip op de horizon’,
terwijl een dergelijk proces wel tijd en
draagvlak nodig heeft. Wel is duidelijk dat ook
Harlingen een belangrijke rol heeft in veel
vraagstukken die op Noordwest-Fryslân
afkomen. Daarom hebben de colleges
gezocht naar een formule waarin ook deze
gemeente op eigen wijze en tempo actief en
voluit kan participeren in de verdere
verkenningen naar een gezamenlijk
perspectief. Dat kan vanuit een inhoudelijke
benadering en met praktische stappen die
sowieso zinvol zijn.
Redenerend vanuit de inhoud ervaren
betrokkenen de urgentie om zinnige
vervolgstappen te gaan zetten, zonder
Harlingen te forceren tot bindende uitspraken
over het moment en de vorm van
samenwerking of samengaan.
De gemeenteraad van Littenseradiel heeft het
college opdracht gegeven de mogelijkheden
van verdergaande samenwerking met de
gemeenten Leeuwarden en Sudwest-Fryslan
verder te onderzoeken.
Omdat deze weg kansrijk lijkt, is het niet
waarschijnlijk dat deze gemeente aan zal
haken. Procedureel zal er nu begin juli aan
de raden worden voorgesteld om op dit pad
de eerste meer concrete verkenningen te
laten uitvoeren, zodat in het najaar definitieve
voorstellen kunnen worden gepresenteerd.
Voorzover dat nog niet is gebeurd gaan
gemeenten nog met de bevolking in gesprek
over wat zij van de nieuwe gemeente
verwachten.

Open dag REC Harlingen op zaterdag 30 juni
Foto van de Dag 172